Mateřská škola Tehovec
Tehovec

Obecné informace


Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je zajišťován v pracovní dny od 07:00 do 16:30 hod.

Předávání dětí

Dítě musí být do mateřské školy přivedeno a předáno učitelce jedním ze zákonných zástupců nebo jimi pověřenou osobou.

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že předávají dítě do mateřské školy zdravé. Při předávání dítěte informují přítomnou učitelku o zdravotním stavu dítěte a případně upozorní na další potíže (oděrky, podlitiny, nespavost apod.).

Zákonní zástupci přivádějí děti nejpozději do 08:00 hod. Ve výjimečných situacích a po předchozí domluvě lze děti přivést i během dne.

Vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si mohou děti vyzvedávat po obědě od 12:30 do 13:00 hod. a v odpoledních hodinách od 14:45 do 16:30 hod. Pověřená osoba musí mít písemné zmocnění zákonných zástupců dítěte. Dítě nelze předat jiným osobám na základě telefonických a textových vzkazů. Příslušný formulář o zmocnění k předávání a vyzvedávání dítěte je k dispozici ve třídách nebo na webových stránkách mateřské školy.

Omlouvání dětí

Zákonní zástupci dítěte včas oznamují mateřské škole nepřítomnost dítěte. Jestliže není nepřítomnost dítěte předem známa, tak dítě omluví nejpozději do 08:00 hod. dne, kdy nebude dítě do mateřské školy přivedeno. Nepřítomnost dítěte lze oznámit osobně, telefonicky nebo textovou zprávou. Při omluvené nepřítomnosti je automaticky odhlášena strava a při neomluvené nepřítomnosti strava odhlášena není.

Úplata za předškolní vzdělávání a záloha stravného

Výše úplaty  za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou mateřské školy podle
§ 123 zákona 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. vždy na období jednoho školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání je ve školním roce 2023/2024  stanovena na 802,- Kč měsíčně.

Záloha stravného pro školní rok 2023/2024 pro děti do 6 let na 1060,- Kč měsíčně a pro děti s odkladem školní docházky na 1100,- Kč. Stravné se vyúčtovává na konci školního roku.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a záloha stravného se provádí bankovním převodem na účet číslo 2505199309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 15. dne kalendářního měsíce. Povinností rodičů je kontrolovat, zda mají úplatu za předškolní vzdělávání a zálohu stravného řádně uhrazeny. Otázky týkající se úplaty za předškolní vzdělávání, zálohy stravného a vyúčtování stravného projednává zákonný zástupce s ředitelkou mateřské školy.

Denní program je orientační, přizpůsobuje se potřebám dětí a klimatickým podmínkám.

07:00 – 08:00  příchod dětí

07:00 – 08:30  spontánní činnosti; individuální práce s dětmi, skupinová práce s předškoláky

08:30 – 09:00  komunitní kruh; logopedická cvičení; pohybové aktivity

09:00 – 09:15  hygiena; přesnídávka

09:15 – 09:50  dopolední vzdělávací činnosti

09:50 – 10:00  hygiena; příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00  pobyt venku

12:00 – 12:30  hygiena; oběd

12:30 – 13:00  odchod dětí; příprava na odpočinek

13:00 – 14:15  poslech pohádky; odpočinek na lůžku; klidové činnosti

14:20 – 14:45  hygiena; svačina

14:45 – 16:30  spontánní činnosti; individuální práce s dětmi; pobyt na zahradě; odchod dětí